ریتالین

.

.

.

.

.

نویسنده :

دکتر مینا اسدی - متخصص روانپزشک

دکتر سید رضا مهدوی - متخصص روانپزشک