.

 .

تهیه و تنظیم :

دکتر مینا اسدی - متخصص روانپزشک

دکتر سید رضا مهدوی - متخصص روانپزشک