کارگاههای آموزشی

1. مدرس کارگاه مهارتهای زندگی - دانشگاه تهران - مهر 1394 - دکتر سید رضا مهدوی

2. مدرس کارگاه مهارتهای زندگی - دانشگاه تهران - اردیبهشت 1394 - دکتر سید رضا مهدوی

3. مدرس کارگاه یک روزه اختلالات روانپزشکی – مرکز مشاوره دانشگاه تهران – بهمن 1393 – دکتر مینا اسدی

4. مدرس کارگاه یک روزه خودکشی – استان مرکزی – خمین – شهریور 1393 - دکتر مینا اسدی

5. مدرس کارگاه آموزشی یک روزه اختلالات کودکان و نوجوانان – استان مرکزی – خمین – آذر 1392 - دکتر مینا اسدی

6. کارگاه دو روزه اعتیاد – استان مرکزی – خمین – مهر 1392 - دکتر مینا اسدی . دکتر سید رضا مهدوی

7. مدرس کارگاه آموزشی ارتباط پزشک و بیمار – آذر ماه 1391 – استان گیلان – منجیل - دکتر مینا اسدی

8. مدرس کارگاه اورژانسهای روانپزشکی – سازمان بهزیستی استان تهران – شهریور 1388 – دکتر سید رضا مهدوی

9. مدرس کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه روانشناسان - استان البرز - بهمن 1394 - دکتر مینا اسدی

10. مدرس کارگاه پیشگیری از خودکشی ویژه پزشکان عمومی - استان البرز - خرداد 1395 - دکتر مینا اسدی