دکتر اسدی

دکتر مینا اسدی

.................................................................................

دکتر مینا اسدی :

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن روانپزشکان اروپا

روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران

روانپزشک مرکز بهداشت صدا و سیما استان تهران

روانپزشک مجتمع خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران

مشاور علمی معاونت بهداشت و درمان استان البرز

روانپزشک بیمارستان شهید رجایی استان البرز

 

Dr Mina Asadi
Psychatrist

Graduated from Tehran University of Medical Sciences

Member of the European Psychiatric Association

Psychiatrist, Counseling Center, Tehran University, 2014-2016

Psychiatrist of Tehran radio and TV station 2014

Psychiatrist, student dormitory complex, Tehran University 2014-2014

Scientific advisor to the deputy health director of Alborz province

 Psychiatrist of Shahid Rajaee Hospital, Alborz Province