تغییرات مغزی در بیماریهای روانپزشکی

مغز و بیماریهای اعصاب و روان

 

اکثرا وقتی حرف از اختلالات روانپزشکی به میان می آید ، افراد آن را به بیماری روح ، کمبودی در زندگی  یا علایمی ساخته ذهن خود فرد ربط می دهند . بنابراین باعث  می شود  بیماریهای این دسته جدی گرفته نشوند و افراد تا مراحل پیشرفته بیماری ، پیگیر درمان نشوند . از طرف دیگر داروهای روانپزشکی را  داروهای اعتیاد آوری معرفی می کنند که  فقط از طریق خواباندن یا  بی خیال کردن ، فرد را آرام می کنند .